“Henan Equipment Company” asma gysgyçlary ýasap, gaty berk ölmegi üstünlikli ösdürdi

Birnäçe gün öň “Henan Equipment Company” XGD-21 / 60-40 asma gysgyçly berk örtükli üstünlikli işledi we dürli synaglardan üstünlikli geçdi. Bu önümiň üstünlikli ösdürilmegi kompaniýanyň täze gaty berk ýasama işinde uly öňe gidişligini görkezýär, şeýle hem bu kompaniýa gaty berk örtükli asma gysgyçlary öndürip bilýän az sanly içerki enjamlar pudagynyň hataryna üstünlikli girmäge mümkinçilik berýär.

 

Soňky ýyllarda UHV taslamalaryna isleg bildirýän kompaniýalardan gaty ýasalan asma gysgyçlaryň önümçilik kuwwatyna eýe bolmagy talap edilýär. Zerurlyklary ösdürmek üçin kompaniýa gaty ýasalan asma gysgyçlary işläp düzmek kararyna geldi. Alýuminiý garyndy materialynyň içki gurluşyny we mehaniki aýratynlyklaryny ep-esli gowulaşdyryp biler we ýasalandan soň emele gelen metal çyzgy önümiň geometrik hilini ýokarlandyryp biler. Gaty örtükli asma gysgyç, ýokary güýç, ýeňil agram, owadan görnüş we güýçli könelişme aýratynlyklaryna eýedir. Şol bir pudagyň beýleki öndürijileri 1600 tonna ýa-da 2500 tonna pressleri ulanýarlar, asma gysgyçlary ýasaýarlar. Kompaniýanyň 1000 tonnalyk metbugaty üstünlikli synagdan geçirip biljekdigi ýa-da ýokdugy bu işde uly mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

 

Kompaniýanyň tehnologiýa merkezine jogapkär tehniki adam, önümiň önümçiligini seljermek we görkezmek, önümiň aýratynlyklaryna esaslanyp we iş tejribesi bilen utgaşdyrmak üçin degişli tehniki işgärleri we ökde işgärleri işjeň guraýar. Bar bolan 1000 tonnalyk pressiň aýratynlyklary bilen galyp dizaýn meýilnamasy birnäçe gezek düzüldi we optimallaşdyryldy. Şol bir wagtyň özünde synag synag önümçiliginiň jikme-jik meýilnamasy düzüldi. Synag önümçiliginiň üstünlikli bolmagyny üpjün etmek üçin tehniki merkeziň jogapkär adamy, birnäçe simulýasiýa synaglaryny geçirmek üçin üç ölçegli modellemegi ulanmak üçin tehniki gözleg we işgär işgärlerini gurady we önümçilik ýerinde birnäçe seljerme we gözleg geçirmek üçin ussahana tehniklerini gurady. Şol bir wagtyň özünde, synag önümçiliginden öň birnäçe gyssagly tehniki çäreleri düzdüler. Kompaniýanyň ähli tehniki işgärleriniň we ökde hünärmenleriniň tagallasy bilen dürli tehniki kynçylyklar ýeňip geçdi we asma gysgyçly berk örtük bir gezek üstünlikli synag edildi. Synagdan soň, gaty örtükli asma gysgyç XGD-21 / 60-40 önüm öndürijilik görkezijilerine doly laýyk gelýär.

 

Gaty örtükli asma gysgyç XGD-21 / 60-40 enjam önümleri üstünlikli işlenip düzüldi. Diňe bir kompaniýa gaty berk örtük ýasamak prosesinde uly üstünlik gazanyp bilmän, eýsem apparat pudagynda 1000 tonnalyk metbugaty üstünlikli synagdan geçiren ilkinji kärhana bolup, bu kompaniýanyň tehniki güýjüni we bazaryň bäsdeşlik ukybyny ep-esli ýokarlandyrar. .


Iş wagty: 08-2021-nji sentýabr