“Henan Equipment Zimbabwe Wangji” taslamasynyň ýükleri üstünlikli ýygnandy we portdan ugrady

Recentlyakynda, Henan enjamlar kompaniýasy tarapyndan Zimbabwedäki Wangji elektrik stansiýasy taslamasynyň üçünji tapgyrynyň ähli harytlary üstünlikli ýygnalyp, portdan çykaryldy we birnäçe günüň içinde Wangji taslamasynyň ýerine baryp, gurluşygyň işine goşant goşdy. “Guşak we ýol”

 

Zimbabwe, hyzmatdaşlygyň giň perspektiwalary bolan Hytaýyň “Guşak we ýol başlangyjy” bilen möhüm hyzmatdaş. Wangji elektrik stansiýasy III Faza taslamasy, Zimbabwäniň PPP modeline laýyklykda gurlan ilkinji uly göwrümli infrastruktura gurluşyk taslamasydyr. Taslama Zimbabweniň paýtagty Hararesi bilen takmynan 800 km uzaklykda ýerleşýän Wangji şäheriniň golaýynda kömür öndürýän ýerde ýerleşýär. Alty sany gurnama bölümi bar. 1980-nji ýyllarda guruldy we umumy kuwwaty 920 MWt. Näsazlyk, garry enjamlar we ş.m. Sebäbi hakyky önümiň 500 MWt-dan az bolmagydyr. Taslama tamamlanandan soň, gurlan umumy kuwwat birnäçe gezek giňeldiler we ýerli ilatly nokatlara we ykdysady ösüşe täze itergi berer.

 

Şertnamany ýerine ýetirmekde gowy iş etmek üçin “Henan Equipment Company” Zimbabwe üçin dürli tehnologiýa, önümçilik we marketing bölümlerini öz içine alýan ýörite taslama toparyny döretdi we taslamanyň ýerine ýetirilişini üpjün etmek üçin yzygiderli taslamanyň gidişini yzarlamak ýygnaklaryny geçirdi. Ussahananyň önümçiligi ýokary depginde alnyp barylýar, hil barlaglary metodiki, gaplamak shemalary birnäçe gezek kämilleşdirilýär, logistika we transport garaşýar we ahyrynda eltip bermek öz wagtynda. Her bir proses we baglanyşyk kompaniýanyň “Hil ilki, hyzmat ýokary” filosofiýasyny öz içine alýar we “Guşak we ýol” gurluşygyna goşant goşmak üçin amaly çäreleri ulanýar.

 

Zimbabwedäki Wangji elektrik stansiýasynyň üçünji etap taslamasy, kompaniýanyň daşary ýurt ösüşine güýçli itergi berýän Henan enjamlar kompaniýasynyň ýene bir “çykýan” taslamasydyr. Özgertme elmydama ýolda, täzeligiň soňy ýok. “Henan Equipment Co., Ltd.” esasy başarnyklary ulanmagy dowam etdirer, uglerodyň ýokary derejesini we uglerodyň bitaraplygyny ekologiki siwilizasiýa gurluşygynyň umumy gurluşyna goşar we täzelenip boljak energiýa senagaty zynjyryna “Guşak we ýol” öňe sürülýär. fotoelektrik, gidroelektrik, ýel energiýasy, ýylylyk energiýasy we ş.m. Meýdanda täze önümleri ösdürmek üçin, “14-nji bäşýyllyk meýilnamanyň” başlamagy üçin gowy başlangyç ediň we ýokary hilli ösüşiň durmuşa geçirilmegine goşant goşuň.


Iş wagty: 08-2021-nji sentýabr