Kompaniýa çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin täze energiýa biznesini ösdürmek üçin birnäçe çäreleri görýär

Windel güýji täze energiýanyň esasy güýçlerinden biridir. Şereketiň 2021-nji ýyldaky ýel energiýasy labyrynyň sargytlary hem geçen ýyl bilen deňeşdirilende ep-esli artdy. Windel energiýasy diňiniň labyr boltlaryna barha artýan islegi kanagatlandyrmak we çig malyň bahasynyň ýokarlanmagyny çözmek üçin kompaniýa “hilini ýokarlandyrmak we üç mowzuga ünsi jemläp, ýel energiýasy labyrynyň çykdajylaryny dolandyrmak we gözegçilik toparyny döretdi. netijeliligi, kämilleşdirilmegi we üýtgedilmegi, täzelik we akyl ”. Çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak işine goldaw bermek.

 

Gowy dolandyryşdan peýdalary talap etmegiň mehanizmini dörediň. Çykdajylara gözegçilik topary Hubeý, Hunan we beýleki ýerlerde çig mal öndürijilerine meýdan saparlaryny geçirdi. Gözlegleriň netijesinde, ýel energiýasy labyrlary üçin çig malyň bazar maglumatlaryna doly düşünip, pikirleri ösdürdiler. Şol bir wagtyň özünde, satyn almalaryň has köp wagtyň içinde daşary çykmalydygyny teklip etdiler. Bazar maglumatlaryna düşüniň we söwdalara gatnaşýan kompaniýalaryň umuman ýokary bolmagy hadysasyndan gaça duruň. Otherwiseogsam, teklip iň arzan bahadan gazanylsa-da, bahasy bazar bahasyndan has ýokary bolar. Dürli öndürijiler bilen ýüzbe-ýüz gepleşikleriň netijesinde ýel elektrik labyry boltlary üçin çig malyň satyn alyş bahasy ep-esli arzanlady we käbir materiallar 5% arzanlady.

 

Tehnologiki öwrülişigi çaltlaşdyryň we innowasiýa we döredijilikden peýdalary talap ediň. Tehniki bölüm bilen bilelikde häzirki tehniki derejäni ýokarlandyrmak, önüm dizaýnyny optimizirlemek, material ulanylyşyny ýokarlandyrmak, önüm önümleriniň materiallaryny azaltmak we çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek arkaly.

 

Girdejileri köpeltmek we çykdajylary azaltmak üçin amallary dolandyrmakdan we gözegçilikden peýdalanmalydyrys. Maliýe bölüminiň ýolbaşçylygynda ähli önümçilik prosesi önümçilik ussahanasy bilen tertiplenýär we önümçiligiň netijeliligi we her prosesiň bahasy gaýtadan barlanýar. Enjamlary üýtgetmek we gaýtadan optimizasiýa arkaly önümçiligiň netijeliligi kem-kemden ýokarlanýar we bahasy iň pes derejä gözegçilik edilýär. Birnäçe çäreler arkaly ýel energiýasy labyr boltlarynyň umumy bahasy 8% -den gowrak arzanlady.

 

Häzirki wagtda polatyň soňky döwürde güýçli ýokarlanmagynyň amatsyz faktorlarynyň öňünde ýel energiýasy labyrlarynyň önümçilik bahasyna hemmetaraplaýyn gözegçilik etmek bilen, diňe bir bar bolan sargytlaryň girdejisi saklanman, eýsem kompaniýanyň bazardaky bäsdeşlik ukyby hem ýokarlandy. gowulaşdy. Kompaniýanyň 2021-nji ýyldan bäri täze energiýa biznes şertnamasynyň mukdary Täze üstünlikleri gazandy we kompaniýanyň esasy sütün pudagyna öwrüldi. Täze energiýa biznesiniň hemmetaraplaýyn gözegçilik modelini kompaniýanyň adaty işine göçürmek bilen, adaty iş çykdajylaryny azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga kömek edýär we şeýlelik bilen kompaniýanyň ýokary hilli ösüşine itergi berýär.


Iş wagty: 08-2021-nji sentýabr